Regulamin sklepu Selflab

 

Rozdział I OZNACZENIE PRZEDSIĘBIORCY

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.selflab.pl, zwanym dalej Sklepem jest firma:

Sigmed sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 59
47-253 Cisek
NIP: 7542750899

Rozdział II. DEFINICJE

1. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie.

2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Usługodawca – podmiot, który na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie świadczy usługi sprzedaży, za pomocą Sklepu internetowego.

4. Sklep internetowy – sklep działający pod adresem www.selflab.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie, za pośrednictwem Internetu.

5. Towar – produkt, który został umieszczony na stronie Sklepu, który można zamówić, za pośrednictwem drogi elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

6. Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

7. Czas realizacji zamówienia – czas, w którym Sklep skomplementuje zamówienie i przekaże do wysłania.

8. Dni robocze – od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

9. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego.

10. Rejestracja – czynność faktyczna dokonana na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, po której dokonaniu klient lub konsument będzie mógł korzystać z wszystkich funkcjonalności sklepu.

11. Konto – oznaczone indywidualnie za pośrednictwem loginu i hasła podanego przez klienta lub konsumenta zbiór informacji, dotyczący jego danych lub historii zamówień, które gromadzone są w systemie teleinformatycznym.

12. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014.827 z dnia 2014.06.24)

13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2013.1422 z dnia 2013.12.03)

14. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2016.380 z dnia 2016.03.22).

Rozdział III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem www.selflab.pl

2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu

b.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu

Rozdział IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja za pośrednictwem strony internetowej www.selflab.pl

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest podanie danych osobowych.

4. „Sigmed sp. z o.o.” może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez klienta Regulaminu, w szczególności gdy:

a.) podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez „Sigmed sp. z o.o.” za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię „Sigmed sp. z o.o.”

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody „Sigmed sp. z o.o.”

6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich

b.) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam)

d.) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla „Sigmed sp. z o.o.”

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego

f.) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Rozdział V. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia przyjmowane są przez sklep „Sigmed sp. z o.o.” za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej (koszyka zamówień), telefonicznie lub e-mailem.

2. Wybór zamawianych towarów przez stronę internetową, przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. Za pośrednictwem koszyka zamówień na stronie internetowej zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

4. Zamówienia telefoniczne przyjmuje się w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

5. W trakcie składania Zamówienia poprzez koszyk – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

7. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują)

c.) wybranej metody płatności

d.) sposobu dostawy

8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest naciśnięcie przycisku „Potwierdź Zamówienie”.

9. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z „Sigmed sp. z o.o.” umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

10. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

11. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

Rozdział VI. DOSTAWA, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia realizowane są na terenie całego kraju. Zamówienia z poza terenu Polski realizujemy po uprzednim uzgodnieniu warunków.

2. Sklep ma prawo odmówić realizacji Zamówienia, a Kupujący zrzeka się z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń, jeśli realizacja złożonego zamówienia poza teren Polski mogłaby naruszać prawo Rzeczpospolitej Polskiej, prawo Unii Europejskiej lub inne przepisy międzynarodowe obowiązujące z uwagi na właściwość miejscową Sklepu.

3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy wynoszą 15,00 pln netto w przypadku przedpłaty na konto (przelew na konto, Przelewy24); 17,00 pln netto w przypadku płatności za pobraniem.

4. Wyżej podane ceny dostaw nie dotyczą przedmiotów wielkogabarytowych, których cena dostawy jest podana w karcie przedmiotu. Zamówienia produktów wielkogabarytowych nie są objęte darmową dostawą. W przypadku zamówienia produktów objętych darmową dostawą oraz produktu wielkogabarytowego obowiązuje cena dostawy produktu wielkogabarytowego.

5. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta zamówienia.

6. W przypadku braku możliwości dostarczenia zamówionego towaru w terminie, Klient jest niezwłocznie o tym fakcie informowany.

7. Klient w momencie przyjmowania przesyłki (dotyczy wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej) może w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę:

– otworzyć przesyłkę
– sprawdzić jej zawartość
– sprawdzić zgodność rzeczy znajdujących się w przesyłce z dowodem sprzedaży
– sprawdzić stan dostarczonych rzeczy, w szczególności stwierdzić braku uszkodzeń związanych z transportem

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w transporcie Klient może w obecności kuriera w dniu dostawy towaru sporządzić protokół uszkodzenia.

Rozdział VII. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich netto (bez podatku Vat) oraz brutto (z podatkiem Vat).

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów w każdej chwili znajdujących się w ofercie Sklepu.

3. Okresowo przeprowadzane akcje promocyjne nie mają wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Sprzedaż promocyjna oraz wyprzedaże obejmują ograniczoną liczbę towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych promocją.

5. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za zakupiony towar:

a.) przelewem na numer konta bankowego mBank:

23 1140 1788 0000 3909 7600 1001,

b.) poprzez Przelewy24

c.) gotówką za pobraniem u kuriera

Od momentu złożenia zamówienia oczekujemy na płatność w terminie 7 dni; w przypadku nieuregulowania zapłaty za zamówienie, zostanie ono automatycznie anulowane.

6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny.

7. Na produkty nie ujęte w tabelach prosimy o złożenie zapytań ofertowych.

Rozdział VIII. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA UMOWY

1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie woli na piśmie, pisząc na adres e-mail: sklep@selflab.pl w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki.

2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się jednym z wzorów oświadczenia znajdującym się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

Formularz można pobrać tutaj.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Towaru, w szczególności dotyczy to wyrobów opatrunkowych, artykułów sterylnych, higienicznych i kosmetycznych.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Konsument ma obowiązek zwrotu towaru lub towarów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia produktu. Towar należy zwrócić na poniższy adres:

Sigmed sp. z o.o., ul. Mickiewicza 59, PL – 47-253 Cisek

7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego będącego Konsumentem płatności.

8. Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

9. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim dowodem zakupu, z którego jednoznacznie wynika, że nabyto towar w „Sigmed sp. z o.o.” oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

10. W przypadku zwrotu towaru lub towarów, zapłata zostanie zwrócona przelewem z rachunku bankowego „Sigmed sp. z o.o.” na rachunek bankowy Klienta, z którego nastąpiła zapłata za zamówienie lub na inny rachunek bankowy wskazany pisemnie przez Klienta.

11. Zwrot zapłaty następuje nie później niż do 14 dni licząc od dnia otrzymania przez przedsiębiorcę oświadczenia woli konsumenta o odstąpieniu od umowy. Termin ten może zostać wydłużony aż do czasu otrzymania i oceny stanu towaru.

12. Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Wobec takich Klientów zasady odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

Rozdział IX. REKLAMACJE TOWARÓW

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze, w szczególności:

– wad fabrycznych,
– uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
– niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@selflab.pl. Reklamowany towar należy odesłać na adres „Sigmed sp. z o.o.”, ul. Mickiewicza 59, PL – 47-253 Cisek .

3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać, w szczególności:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację

Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu i kartę gwarancyjną, jeżeli taką posiada.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu, w którym została złożona, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko wtedy gdy:

w obecności kuriera w dniu dostawy towaru dokonano otwarcia przesyłki
w obecności kuriera w dniu dostawy towaru dokonano sprawdzenia nadesłanych rzeczy

Chyba, że w inny sposób można udowodnić, że uszkodzenie nastąpiło jeszcze przed odbiorem przesyłki.

7. W sytuacji, kiedy klient jest konsumentem koszty transportu reklamowanej przesyłki pokrywa Sklep.

8. W przypadku uznania reklamacji klienta, wadliwy towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy towar, obniżona zostanie jego cena lub w przypadku istotnej wady produktu konsument możne złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

9. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego pokrywa Sklep (dotyczy tylko przesyłek krajowych). Towar jest zwracany niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Rozdział X. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłaszane przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adresem: sklep@selflab.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie serwisu.

Rozdział XI. ZAWARTOŚĆ SERWISU INTERNETOWEGO

1. Dokładamy należytych starań, aby rzetelnie przedstawić informacje dotyczące oferowanych produktów.

2. Właściciel serwisu nie wyraża zgody na kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie, cytowanie w całości lub w częściach oraz korzystanie w jakimkolwiek polu eksploracji i użytku zarówno komercyjnego jak i prywatnego. Jego zawartość, układ graficzny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W niniejszym serwisie internetowym mogą być zawarte „linki” do innych serwisów internetowych, nie będących własnością firmy „Sigmed sp. z o.o.”. W takim przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych.

Rozdział XII. ZMIANA REGULAMINU

1. O wszystkich zmianach w Regulaminie Klient zostanie poinformowani za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Klient, który po zapoznaniu się ze zmienionymi postanowieniami Regulaminu nie akceptują go, ma możliwość zlikwidowania konta w każdym czasie.

3. Zamówienia, które zostały złożone przez Klienta przed wejściem w życie nowego Regulaminu będą realizowane zgodnie z postanowieniami dotychczasowego Regulaminu.

Rozdział XIII POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych, które przekazywane są przez Klientów mających związek z zakupami.

2. Dane podawane przez Klientów w celu realizacji składanych przez nich zamówień mogą być udostępniane innym podmiotom w celu sfinalizowania zamówienia. Każdy Klient ma możliwość poprawienia swoich danych osobowych.

3. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz.U.2016.922) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Rozdział XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem zostaje poddane sądom właściwym, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.